Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8306
Title: Аппаратно-программное средство тестирования случайных последовательностей для ключевых документов
Other Titles: Апаратна-праграмны сродак тэсцiравання выпадковых паслядоўнасцеў для ключавых дакументаў
Hardware-software means of testing of random sequences for key documents
Authors: Киевец, Н. Г.
Кіевец, Н. Р.
Kiyevets, N. G.
Keywords: авторефераты диссертаций
случайная последовательность
генератор случайных чисел
ключевой документ
статистическое тестирование
выпадковая паслядоўнасць
генератар выпадковых лікаў
ключавы дакумент
статыстычнае тэсцiраванне
random sequence
random number generator
key document
statistical testing
Issue Date: 2016
Publisher: БГУИР
Citation: Киевец, Н. Г. Аппаратно-программное средство тестирования случайных последовательностей для ключевых документов : автореф. дисс. ... кандидата технических наук : 05.13.19 / Н. Г. Киевец; науч. рук. А. И. Корзун. - Минск: БГУИР, 2016. - 22 с.
Abstract: Разработано аппаратно- программное средство, позволяющее реализовать методику формирования массивов случайных последовательностей для ключевых документов на основе их статистического тестирования; доказано, что одна из статистик теста серий и статистика теста аппроксимированной энтропии эквивалентны при стремлении длины последовательности к бесконечности; разработана методика комплексной оценки результатов тестирования случайных последовательностей, позволяющая за счет использования процедур двухуровневого тестирования повысить мощность тестов без увеличения количества элементов последовательностей. Распрацаваны апаратна-праграмны сродак, які дазваляе рэалізаваць методыку фарміравання масіваў паслядоўнасцеў для ключавых дакументаў на аснове іх статыстычнага тэсцiравання; даказана, што адна са статыстык тэста серый і статыстыка тэста апраксімаванай энтрапіі эквівалентныя пры імкненні даўжыні паслядоўнасці да бясконцасці; распрацавана методыка комплекснай ацэнкі вынікаў тэсцiравання выпадковых паслядоўнасцеў, якая дазваляе за кошт выкарыстання працэдур двухузроўневага тэсцiравання павялічыць магутнасць тэстаў без павелічэння колькасці элементаў паслядоўнасцеў. Тhe hardware-software means are developed that allowed to realise a technique of formation of sequence files for key documents based on statistical testing; it is proved that one of serial test statistics and approximation entropy test statistic are equivalent at aspiration of sequence length to infinity; the technique of the interpretation of empirical testing results has been developed, that allow to increase the power of tests due to two-level testing without increase in the sequence length.
URI: http://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8306
https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8306
Appears in Collections:05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н_Киевец.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.