Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53729
Title: Аналіз Крэўскага акта ў гістарычных працах польскіх даследчыкаў ХІХ – 30-х гг. ХХ ст.
Other Titles: Analysis of the Act of Krevo in the historical works of Polish researchers XIX − 30s of the XX century
Authors: Мікалаева, Л. В.
Keywords: публикации ученых;Вялікае Княства Літоўскае;Каралеўства Польскае;Крэўскі акт;гістарыяграфія
Issue Date: 2023
Publisher: Республиканский институт высшей школы
Citation: Мікалаева, Л. В. Аналіз Крэўскага акта ў гістарычных працах польскіх даследчыкаў ХІХ – 30-х гг. ХХ ст. = Analysis of the Act of Krevo in the historical works of Polish researchers XIX − 30s of the XX century / Л. В. Мікалаева // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории : сборник научных трудов ; редкол.: И.А. Марзалюк [и др.]. – Минск, 2023. – Вып. 7 : в 2 ч. Ч. 2. – С. 285‒292.
Abstract: У артыкуле прадстаўлены комплексны аналіз вывучэння ў польскай гістарыяграфіі ХІХ – 30-х гг. ХХ ст. Крэўскага акта 1385 г. Адзначана, што доўгі час у польскай гістарычнай літаратуры гэты акт альбо абыходзілі, альбо пра яго пісалі вельмі мала. Сітуацыя змянілася толькі ў канцы ХІХ ст., калі была сфармулявана «тэорыя інкарпарацыі» зямель Вялікага Княства Літоўскага ў Карону Каралеўства Польскага. Тэзіс аб страце Вялікім Княствам Літоўскім дзяржаўнасці пасля Крэўскай уніі быў аспрэчаны ў 1930-х гг. Зроблена выснова, што Крэўскі акт быў прадметам увагі многіх польскіх гісторыкаў, якія так і не вычарпалі ўсіх пытанняў і стварылі базу для даследаванняў наступных пакаленняў даследчыкаў.
Alternative abstract: The article presents a the complex analysis of the study in the Polish historiography of the XIXth‒30s. of the XX century of the 1385 Act of Krevo. It is noted that for a long time in Polish historical literature this act was either got around or very little was written about it. The situation changed only at the end of the XIXth century, when the «theory of incorporation» of the lands of the Grand Duchy of Lithuania into the Crown of the Kingdom of Poland was formulated. The thesis that the Grand Duchy of Lithuania lost its statehood after the Union of Krevо was disputed only in the 1930s. It was concluded that the Act of Krevо was the subject of attention of many Polish historians, who did not exhaust all the questions and created a base for the research of the next generations of researchers.
URI: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53729
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+Mіkalaeva_Analiz.pdf629.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.